Här hittar du Spelinspektionens e-tjänst för licens- och tillståndsansökningar.

Ansökan logga

 
 

Vägledning för Tillhandahålla spel på ett kasino enligt 5 kap. spellagen (2018:1138)

Behandling av personuppgifter

Spelinspektionen (se kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i ansökan och senare i ärende med anledning av ansökan. Uppgifterna behandlas av myndigheten i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Ändamålet med behandlingen är att handlägga och besluta i ärenden om licens, tillstånd och tillsyn enligt spellagen. Behandlingen är nödvändig som ett led i Spelinspektionens myndighetsutövning. Uppgifterna registreras i vårt diarieföringssystem enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bevaras för arkivändamål. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörd kommun och Polismyndigheten. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om hen. Den registrerade har också rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse, komplettering, radering och begränsning av behandlingen samt att i övrigt invända mot behandlingen av personuppgifterna. Klagomål på myndighetens personuppgiftshantering kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Den registrerade kan också alltid vända sig till Spelinspektionens dataskyddsombud med frågor om myndighetens personuppgiftshantering genom att mejla till dataskyddsombudet@spelinspektionen.se eller ring 0152-650 100.

Ansökan

En ansökan om licens för att tillhandahålla spel på ett kasino enligt 5 kap. spellagen ska skickas till Spelinspektionen.

Spelinspektionen påbörjar handläggningen av en ansökan om licens först när avgiften är betald. Bestämmelser om avgifter för att pröva en ansökan om licens finns i 15 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475).

Licens för statligt spel får ges för att tillhandahålla kasinospel på ett kasino, spel på värdeautomater och andra lotterier än bingo, onlinebingo, datorsimulerat automatspel, lokalt poolspel och penningautomater. Licens får endast ges till ett direkt eller indirekt helägt statligt aktiebolag.

På ansökningsblanketten ska sökanden intyga att lämnade uppgifter är korrekta. Om sökanden har beviljats licens genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt ska Spelmyndigheten återkalla licensen. Om det är tillräckligt får istället varning meddelas (18 kap. 14 § spellagen). När ansökan om licens sker via Spelinspektionens webbtjänst ska avsedd blankett för underskriften fyllas i och bifogas ansökan. Blanketten finns på myndighetens webbplats där ansökningsblanketter finns.

Generellt om de handlingar som ska skickas in

En ansökan ska bestå av ansökningsblankett och bilagor. Av ansökan ska det framgå vilka handlingar och dokument som bifogas och vilka som inte bifogas. Det ska tydligt framgå vilka handlingar och dokument som avses.

Ansökningsblankett och bilagor ska fyllas i på svenska (2 kap. 1 § spelförordningen). Handlingar som ska bifogas och som inte är på svenska ska vara översatta till svenska. Översättningen behöver inte vara utförd av en auktoriserad översättare eller intygas på något särskilt sätt. Det är sökanden som ansvarar för att översättningen stämmer överens med originalet. Kopia av originaldokumenten ska bifogas. Om en efterfrågad handling innehåller information som inte ingår i den motsvarande svenska handlingen, behöver endast de delar som till sitt innehåll motsvarar den svenska handlingen översättas, om det är möjligt att göra en sådan uppdelning. Årsredovisningar kan t.ex. vara översatta till svenska i de delar som motsvarar kraven i en svensk årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

Den som ingår i ledning eller styrelse i sökanden ska fylla i och underteckna bilaga A. Samtliga bilaga A med tillhörande handlingar som ska bifogas ansökan ska vara aktuella och får inte vara äldre än sex månader när ansökan om licens ges in.

Se till att alla efterfrågade uppgifter i ansökningsblanketten är ifyllda samt att alla bilagor som ska bifogas finns med innan ansökan skickas in. Detta underlättar handläggningen och medför att beslut kan meddelas snabbare.

Upplysning

Om Spelinspektionen fattar beslut om att meddela licens kommer licenshavaren faktureras en avgift för tillsyn enligt Spelinspektionens föreskrifter om avgifter för tillsyn (SIFS 2023:2).

Vägledning för Tillhandahålla värdeautomater på andra platser än på ett kasino enligt 5 kap. 7 § spellagen

Behandling av personuppgifter

Spelinspektionen (se kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i ansökan och senare i ärende med anledning av ansökan. Uppgifterna behandlas av myndigheten i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Ändamålet med behandlingen är att handlägga och besluta i ärenden om licens, tillstånd och tillsyn enligt spellagen. Behandlingen är nödvändig som ett led i Spelinspektionens myndighetsutövning. Uppgifterna registreras i vårt diarieföringssystem enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bevaras för arkivändamål. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörd kommun och Polismyndigheten. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om hen. Den registrerade har också rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse, komplettering, radering och begränsning av behandlingen samt att i övrigt invända mot behandlingen av personuppgifterna. Klagomål på myndighetens personuppgiftshantering kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Den registrerade kan också alltid vända sig till Spelinspektionens dataskyddsombud med frågor om myndighetens personuppgiftshantering genom att mejla till dataskyddsombudet@spelinspektionen.se eller ring 0152-650 100.

Ansökan

En ansökan om licens för att tillhandahålla spel på en värdeautomat på andra platser än på ett kasino enligt 5 kap. 7 § spellagen ska skickas till Spelinspektionen.

Spelinspektionen påbörjar handläggningen av en ansökan om licens först när avgiften är betald. Bestämmelser om avgifter för att pröva en ansökan om licens finns i 15 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475).

För det fall uppgifterna i punkt 7-14 redan finns i ett ärende där sökanden ansökt om licens, kan sökanden hänvisa till det underlaget vid efterföljande ansökningar om licens att tillhandahålla spel på värdeautomater på andra platser än på ett kasino.

På ansökningsblanketten ska sökanden intyga att lämnade uppgifter är korrekta. Om sökanden har beviljats licens genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt ska Spelmyndigheten återkalla licensen. Om det är tillräckligt får istället varning meddelas (18 kap. 14 § spellagen). När ansökan om licens sker via Spelinspektionens webbtjänst ska avsedd blankett för underskriften fyllas i och bifogas ansökan. Blanketten finns på myndighetens webbplats där ansökningsblanketter finns.

Generellt om de handlingar som ska skickas in

En ansökan ska bestå av ansökningsblankett och bilagor. Av ansökan ska det framgå vilka handlingar och dokument som bifogas och vilka som inte bifogas. Det ska tydligt framgå vilka handlingar och dokument som avses.

Ansökningsblankett och bilagor ska fyllas i på svenska (2 kap. 1 § spelförordningen). Handlingar som ska bifogas och som inte är på svenska ska vara översatta till svenska. Översättningen behöver inte vara utförd av en auktoriserad översättare eller intygas på något särskilt sätt. Det är sökanden som ansvarar för att översättningen stämmer överens med originalet. Kopia av originaldokumenten ska bifogas. Om en efterfrågad handling innehåller information som inte ingår i den motsvarande svenska handlingen, behöver endast de delar som till sitt innehåll motsvarar den svenska handlingen översättas, om det är möjligt att göra en sådan uppdelning. Årsredovisningar kan t.ex. vara översatta till svenska i de delar som motsvarar kraven i en svensk årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

Den som ingår i ledning eller styrelse i sökanden ska fylla i och underteckna bilaga A. Samtliga bilaga A med tillhörande handlingar som ska bifogas ansökan ska vara aktuella och får inte vara äldre än sex månader när ansökan om licens ges in.

Se till att alla efterfrågade uppgifter i ansökningsblanketten är ifyllda samt att alla bilagor som ska bifogas finns med innan ansökan skickas in. Detta underlättar handläggningen och medför att beslut kan meddelas snabbare.

Upplysning

Om Spelinspektionen fattar beslut om att meddela licens kommer licenshavaren faktureras en avgift för tillsyn enligt Spelinspektionens föreskrifter om avgifter för tillsyn (SIFS 2023:2).

Vägledning för Tillhandahålla statligt lotteri enligt 5 kap. spellagen

Behandling av personuppgifter

Spelinspektionen (se kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i ansökan och senare i ärende med anledning av ansökan. Uppgifterna behandlas av myndigheten i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Ändamålet med behandlingen är att handlägga och besluta i ärenden om licens, tillstånd och tillsyn enligt spellagen. Behandlingen är nödvändig som ett led i Spelinspektionens myndighetsutövning. Uppgifterna registreras i vårt diarieföringssystem enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bevaras för arkivändamål. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörd kommun och Polismyndigheten. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om hen. Den registrerade har också rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse, komplettering, radering och begränsning av behandlingen samt att i övrigt invända mot behandlingen av personuppgifterna. Klagomål på myndighetens personuppgiftshantering kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Den registrerade kan också alltid vända sig till Spelinspektionens dataskyddsombud med frågor om myndighetens personuppgiftshantering genom att mejla till dataskyddsombudet@spelinspektionen.se eller ring 0152-650 100.

Ansökan

En ansökan om licens för att tillhandahålla lotteri enligt 5 kap. spellagen ska skickas till Spelinspektionen.

Spelinspektionen påbörjar handläggningen av en ansökan om licens först när avgiften är betald. Bestämmelser om avgifter för att pröva en ansökan om licens finns i 15 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475).

Licens för statligt spel får ges för att tillhandahålla kasinospel på ett kasino, spel på värdeautomater och andra lotterier än bingo, onlinebingo, datorsimulerat automatspel, lokalt poolspel och penningautomater. Licens får endast ges till ett direkt eller indirekt helägt statligt aktiebolag.

En licens att tillhandahålla spel enligt 5 kap. 1 § spellagen, förutom licens för kasino och spel på värdeautomater, får omfatta tillhandahållande av spel tillsammans med en organisation eller ett företag som tillhandahåller spel i ett annat EES-land. För ansökan om internationellt samarbete enligt 11 kap. 1 § spellagen, se särskild blankett.

På ansökningsblanketten ska sökanden intyga att lämnade uppgifter är korrekta. Om sökanden har beviljats licens genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt ska Spelmyndigheten återkalla licensen. Om det är tillräckligt får istället varning meddelas (18 kap. 14 § spellagen). När ansökan om licens sker via Spelinspektionens webbtjänst ska avsedd blankett för underskriften fyllas i och bifogas ansökan. Blanketten finns på myndighetens webbplats där ansökningsblanketter finns.

Generellt om de handlingar som ska skickas in

En ansökan ska bestå av ansökningsblankett och bilagor. Av ansökan ska det framgå vilka handlingar och dokument som bifogas och vilka som inte bifogas. Det ska tydligt framgå vilka handlingar och dokument som avses.

Ansökningsblankett och bilagor ska fyllas i på svenska (2 kap. 1 § spelförordningen). Handlingar som ska bifogas och som inte är på svenska ska vara översatta till svenska. Översättningen behöver inte vara utförd av en auktoriserad översättare eller intygas på något särskilt sätt. Det är sökanden som ansvarar för att översättningen stämmer överens med originalet. Kopia av originaldokumenten ska bifogas. Om en efterfrågad handling innehåller information som inte ingår i den motsvarande svenska handlingen, behöver endast de delar som till sitt innehåll motsvarar den svenska handlingen översättas, om det är möjligt att göra en sådan uppdelning. Årsredovisningar kan t.ex. vara översatta till svenska i de delar som motsvarar kraven i en svensk årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

Den som ingår i ledning eller styrelse i sökanden ska fylla i och underteckna bilaga A. Samtliga bilaga A med tillhörande handlingar som ska bifogas ansökan ska vara aktuella och får inte vara äldre än sex månader när ansökan om licens ges in.

Se till att alla efterfrågade uppgifter i ansökningsblanketten är ifyllda samt att alla bilagor som ska bifogas finns med innan ansökan skickas in. Detta underlättar handläggningen och medför att beslut kan meddelas snabbare.

Upplysning

Om Spelinspektionen fattar beslut om att meddela licens kommer licenshavaren faktureras en avgift för tillsyn enligt Spelinspektionens föreskrifter om avgifter för tillsyn (SIFS 2023:2).

Vägledning för Tillhandahålla spel för allmännyttiga ändamål, lotteri enligt 6 kap. spellagen (2018:1138)

Behandling av personuppgifter

Spelinspektionen (se kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i ansökan och senare i ärende med anledning av ansökan. Uppgifterna behandlas av myndigheten i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Ändamålet med behandlingen är att handlägga och besluta i ärenden om licens, tillstånd och tillsyn enligt spellagen. Behandlingen är nödvändig som ett led i Spelinspektionens myndighetsutövning. Uppgifterna registreras i vårt diarieföringssystem enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bevaras för arkivändamål. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörd kommun och Polismyndigheten. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om hen. Den registrerade har också rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse, komplettering, radering och begränsning av behandlingen samt att i övrigt invända mot behandlingen av personuppgifterna. Klagomål på myndighetens personuppgiftshantering kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Den registrerade kan också alltid vända sig till Spelinspektionens dataskyddsombud med frågor om myndighetens personuppgiftshantering genom att mejla till dataskyddsombudet@spelinspektionen.se eller ring 0152-650 100.

Ansökan

En ansökan om licens för att tillhandahålla spel för allmännyttigt ändamål enligt 6 kap. spellagen ska skickas till Spelinspektionen.

Spelinspektionen påbörjar handläggningen av en ansökan om licens först när avgiften är betald. Bestämmelser om avgifter för att pröva en ansökan om licens finns i 15 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475).

Licens för allmännyttigt ändamål får omfatta andra lotterier än kasinospel, onlinebingo, spel på penning- och värdeautomater eller datorsimulerat automatspel.

På ansökningsblanketten ska sökanden intyga att lämnade uppgifter är korrekta. Om sökanden har beviljats licens genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt ska Spelmyndigheten återkalla licensen. Om det är tillräckligt får istället varning meddelas (18 kap. 14 § spellagen). När ansökan om licens sker via Spelinspektionens webbtjänst ska avsedd blankett för underskriften fyllas i och bifogas ansökan. Blanketten finns på myndighetens webbplats där ansökningsblanketter finns.

Generellt om de handlingar som ska skickas in

En ansökan ska bestå av ansökningsblankett och bilagor. Av ansökan ska det framgå vilka handlingar och dokument som bifogas och vilka som inte bifogas. Det ska tydligt framgå vilka handlingar och dokument som avses.

Ansökningsblankett och bilagor ska fyllas i på svenska (2 kap. 1 § spelförordningen). Handlingar som ska bifogas och som inte är på svenska ska vara översatta till svenska. Översättningen behöver inte vara utförd av en auktoriserad översättare eller intygas på något särskilt sätt. Det är sökanden som ansvarar för att översättningen stämmer överens med originalet. Kopia av originaldokumenten ska bifogas. Om en efterfrågad handling innehåller information som inte ingår i den motsvarande svenska handlingen, behöver endast de delar som till sitt innehåll motsvarar den svenska handlingen översättas, om det är möjligt att göra en sådan uppdelning. Årsredovisningar kan t.ex. vara översatta till svenska i de delar som motsvarar kraven i en svensk årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

Den som ingår i ledning eller styrelse i sökanden ska fylla i och underteckna bilaga A. Samtliga bilaga A med tillhörande handlingar som ska bifogas ansökan ska vara aktuella och får inte vara äldre än sex månader när ansökan om licens ges in.

Se till att alla efterfrågade uppgifter i ansökningsblanketten är ifyllda samt att alla bilagor som ska bifogas finns med innan ansökan skickas in. Detta underlättar handläggningen och medför att beslut kan meddelas snabbare.

Upplysning

Om Spelinspektionen fattar beslut om att meddela licens kommer licenshavaren faktureras en avgift för tillsyn enligt Spelinspektionens föreskrifter om avgifter för tillsyn (SIFS 2023:2).

Vägledning för Tillhandahålla spel för allmännyttiga ändamål, bingo enligt 6 kap. spellagen (2018:1138)

Behandling av personuppgifter

Spelinspektionen (se kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i ansökan och senare i ärende med anledning av ansökan. Uppgifterna behandlas av myndigheten i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Ändamålet med behandlingen är att handlägga och besluta i ärenden om licens, tillstånd och tillsyn enligt spellagen. Behandlingen är nödvändig som ett led i Spelinspektionens myndighetsutövning. Uppgifterna registreras i vårt diarieföringssystem enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bevaras för arkivändamål. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörd kommun och Polismyndigheten. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om hen. Den registrerade har också rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse, komplettering, radering och begränsning av behandlingen samt att i övrigt invända mot behandlingen av personuppgifterna. Klagomål på myndighetens personuppgiftshantering kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Den registrerade kan också alltid vända sig till Spelinspektionens dataskyddsombud med frågor om myndighetens personuppgiftshantering genom att mejla till dataskyddsombudet@spelinspektionen.se eller ring 0152-650 100.

Ansökan

En ansökan om licens för att tillhandahålla spel för allmännyttigt ändamål -bingo enligt 6 kap. spellagen ska skickas till Spelinspektionen.

Spelinspektionen påbörjar handläggningen av en ansökan om licens först när avgiften är betald. Bestämmelser om avgifter för att pröva en ansökan om licens finns i 15 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475).

Licens för allmännyttigt ändamål bingo kan ske i form av Storbingo (Bygdebingo), Variantbingo och Automatbingo (Hallbingo).

På ansökningsblanketten ska sökanden intyga att lämnade uppgifter är korrekta. Om sökanden har beviljats licens genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt ska Spelmyndigheten återkalla licensen. Om det är tillräckligt får istället varning meddelas (18 kap. 14 § spellagen). När ansökan om licens sker via Spelinspektionens webbtjänst ska avsedd blankett för underskriften fyllas i och bifogas ansökan. Blanketten finns på myndighetens webbplats där ansökningsblanketter finns.

Generellt om de handlingar som ska skickas in

En ansökan ska bestå av ansökningsblankett och bilagor. Av ansökan ska det framgå vilka handlingar och dokument som bifogas och vilka som inte bifogas. Det ska tydligt framgå vilka handlingar och dokument som avses.

Ansökningsblankett och bilagor ska fyllas i på svenska (2 kap. 1 § spelförordningen). Handlingar som ska bifogas och som inte är på svenska ska vara översatta till svenska. Översättningen behöver inte vara utförd av en auktoriserad översättare eller intygas på något särskilt sätt. Det är sökanden som ansvarar för att översättningen stämmer överens med originalet. Kopia av originaldokumenten ska bifogas.

Den som ingår i ledning eller styrelse i sökanden ska fylla i och underteckna bilaga A. Samtliga bilaga A med tillhörande handlingar som ska bifogas ansökan ska vara aktuella och får inte vara äldre än sex månader när ansökan om licens ges in.

Se till att alla efterfrågade uppgifter i ansökningsblanketten är ifyllda samt att alla bilagor som ska bifogas finns med innan ansökan skickas in. Detta underlättar handläggningen och medför att beslut kan meddelas snabbare.

Storbingo (Bygdebingo)

Den som ingår i ledning eller styrelse i sökanden ska fylla i och underteckna bilaga A. Samtliga bilaga A ska bifogas ansökan.

Variantbingo och Automatbingo (Hallbingo)

Den som ingår i ledning eller styrelse i sökanden ska fylla i och underteckna bilaga A. Samtliga bilaga A ska bifogas ansökan.

Paraplyföreningar

Om sökanden är en paraplyförening, dvs. en förening vars medlemmar endast utgörs av andra föreningar som uppfyller kraven för att erhålla licens till bingo enligt 6 kap 5 § spellagen (2018:1138) ska personerna i paraplyföreningens ledning och styrelse fylla i och underteckna bilaga A. Samtliga bilaga A ska bifogas ansökan.

Upplysning

Om Spelinspektionen fattar beslut om att meddela licens kommer licenshavaren faktureras en avgift för tillsyn enligt Spelinspektionens föreskrifter om avgifter för tillsyn (SIFS 2023:2).

Vägledning för Tillhandahålla lokalt poolspel på hästar enligt 6 kap. spellagen (2018:1138)

Behandling av personuppgifter

Spelinspektionen (se kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i ansökan och senare i ärende med anledning av ansökan. Uppgifterna behandlas av myndigheten i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Ändamålet med behandlingen är att handlägga och besluta i ärenden om licens, tillstånd och tillsyn enligt spellagen. Behandlingen är nödvändig som ett led i Spelinspektionens myndighetsutövning. Uppgifterna registreras i vårt diarieföringssystem enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bevaras för arkivändamål. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörd kommun och Polismyndigheten. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om hen. Den registrerade har också rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse, komplettering, radering och begränsning av behandlingen samt att i övrigt invända mot behandlingen av personuppgifterna. Klagomål på myndighetens personuppgiftshantering kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Den registrerade kan också alltid vända sig till Spelinspektionens dataskyddsombud med frågor om myndighetens personuppgiftshantering genom att mejla till dataskyddsombudet@spelinspektionen.se eller ring 0152-650 100.

Ansökan

En ansökan om licens för att tillhandahålla lokalt poolspel på hästar enligt 6 kap. 8 § spellagen ska skickas till Spelinspektionen.

Spelinspektionen påbörjar handläggningen av en ansökan om licens först när avgiften är betald. Bestämmelser om avgifter för att pröva en ansökan om licens finns i 15 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475).

På ansökningsblanketten ska sökanden intyga att lämnade uppgifter är korrekta. Om sökanden har beviljats licens genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt ska Spelmyndigheten återkalla licensen. Om det är tillräckligt får istället varning meddelas (18 kap. 14 § spellagen). När ansökan om licens sker via Spelinspektionens webbtjänst ska avsedd blankett för underskriften fyllas i och bifogas ansökan. Blanketten finns på myndighetens webbplats där ansökningsblanketter finns.

Generellt om de handlingar som ska skickas in

En ansökan ska bestå av ansökningsblankett och bilagor. Av ansökan ska det framgå vilka handlingar och dokument som bifogas och vilka som inte bifogas. Det ska tydligt framgå vilka handlingar och dokument som avses.

Ansökningsblankett och bilagor ska fyllas i på svenska (2 kap. 1 § spelförordningen). Handlingar som ska bifogas och som inte är på svenska ska vara översatta till svenska. Översättningen behöver inte vara utförd av en auktoriserad översättare eller intygas på något särskilt sätt. Det är sökanden som ansvarar för att översättningen stämmer överens med originalet. Kopia av originaldokumenten ska bifogas. Om en efterfrågad handling innehåller information som inte ingår i den motsvarande svenska handlingen, behöver endast de delar som till sitt innehåll motsvarar den svenska handlingen översättas, om det är möjligt att göra en sådan uppdelning. Årsredovisningar kan t.ex. vara översatta till svenska i de delar som motsvarar kraven i en svensk årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

Den som ingår i ledning eller styrelse i sökanden ska fylla i och underteckna bilaga A. Samtliga bilaga A med tillhörande handlingar som ska bifogas ansökan ska vara aktuella och får inte vara äldre än sex månader när ansökan om licens ges in.

Se till att alla efterfrågade uppgifter i ansökningsblanketten är ifyllda samt att alla bilagor som ska bifogas finns med innan ansökan skickas in. Detta underlättar handläggningen och medför att beslut kan meddelas snabbare.

Upplysning

Om Spelinspektionen fattar beslut om att meddela licens kommer licenshavaren faktureras en avgift för tillsyn enligt Spelinspektionens föreskrifter om avgifter för tillsyn (SIFS 2023:2).

Vägledning för Tillhandahålla kommersiellt onlinespel och vadhållning enligt 7 och 8 kap. spellagen (2018:1138)

Behandling av personuppgifter

Spelinspektionen (se kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i ansökan och senare i ärende med anledning av ansökan. Uppgifterna behandlas av myndigheten i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Ändamålet med behandlingen är att handlägga och besluta i ärenden om licens, tillstånd och tillsyn enligt spellagen. Behandlingen är nödvändig som ett led i Spelinspektionens myndighetsutövning. Uppgifterna registreras i vårt diarieföringssystem enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bevaras för arkivändamål. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörd kommun och Polismyndigheten. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om hen. Den registrerade har också rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse, komplettering, radering och begränsning av behandlingen samt att i övrigt invända mot behandlingen av personuppgifterna. Klagomål på myndighetens personuppgiftshantering kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Den registrerade kan också alltid vända sig till Spelinspektionens dataskyddsombud med frågor om myndighetens personuppgiftshantering genom att mejla till dataskyddsombudet@spelinspektionen.se eller ring 0152-650 100.

Ansökan

En ansökan om licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel enligt 7 kap. spellagen och vadhållning enligt 8 kap. spellagen ska skickas till Spelinspektionen.

Spelinspektionen påbörjar handläggningen av en ansökan om licens först när avgiften är betald. Bestämmelser om avgifter för att pröva en ansökan om licens finns i 15 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475).

Licens för kommersiellt onlinespel får ges för att tillhandahålla kasinospel, onlinebingo och datorsimulerat automatspel. Licens för vadhållning får avse vadhållning genom spelombud eller vadhållning online.

En licens att tillhandahålla spel enligt 7 kap. 1 § och 8 kap. 1 § spellagen, får omfatta tillhandahållande av spel tillsammans med en organisation eller ett företag som tillhandahåller spel i ett annat EES-land. För ansökan om internationellt samarbete enligt 11 kap. 1 § spellagen, se särskild blankett.

På ansökningsblanketten ska sökanden intyga att lämnade uppgifter är korrekta. Om sökanden har beviljats licens genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt ska Spelmyndigheten återkalla licensen. Om det är tillräckligt får istället varning meddelas (18 kap. 14 § spellagen). När ansökan om licens sker via Spelinspektionens webbtjänst ska avsedd blankett för underskriften fyllas i och bifogas ansökan. Blanketten finns på myndighetens webbplats där ansökningsblanketter finns.

Generellt om de handlingar som ska skickas in

En ansökan ska bestå av ansökningsblankett och bilagor. Av ansökan ska det framgå vilka handlingar och dokument som bifogas och vilka som inte bifogas. Det ska tydligt framgå vilka handlingar och dokument som avses.

Ansökningsblankett och bilagor ska fyllas i på svenska (2 kap. 1 § spelförordningen). Handlingar som ska bifogas och som inte är på svenska ska vara översatta till svenska. Översättningen behöver inte vara utförd av en auktoriserad översättare eller intygas på något särskilt sätt. Det är sökanden som ansvarar för att översättningen stämmer överens med originalet. Kopia av originaldokumenten ska bifogas. Om en efterfrågad handling innehåller information som inte ingår i den motsvarande svenska handlingen, behöver endast de delar som till sitt innehåll motsvarar den svenska handlingen översättas, om det är möjligt att göra en sådan uppdelning. Årsredovisningar kan t.ex. vara översatta till svenska i de delar som motsvarar kraven i en svensk årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

Den som ingår i ledning eller styrelse i sökanden ska fylla i och underteckna bilaga A. Samtliga bilaga A med tillhörande handlingar som ska bifogas ansökan ska vara aktuella och får inte vara äldre än sex månader när ansökan om licens ges in.

Se till att alla efterfrågade uppgifter i ansökningsblanketten är ifyllda samt att alla bilagor som ska bifogas finns med innan ansökan skickas in. Detta underlättar handläggningen och medför att beslut kan meddelas snabbare.

Upplysning

Om Spelinspektionen fattar beslut om att meddela licens kommer licenshavaren faktureras en avgift för tillsyn enligt Spelinspektionens föreskrifter om avgifter för tillsyn (SIFS 2023:2).

Vägledning för Tillhandahålla landbaserat kommersiellt kasinospel enligt 9 kap. 2 § spellagen (2018:1138)

Behandling av personuppgifter

Spelinspektionen (se kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i ansökan och senare i ärende med anledning av ansökan. Uppgifterna behandlas av myndigheten i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Ändamålet med behandlingen är att handlägga och besluta i ärenden om licens, tillstånd och tillsyn enligt spellagen. Behandlingen är nödvändig som ett led i Spelinspektionens myndighetsutövning. Uppgifterna registreras i vårt diarieföringssystem enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bevaras för arkivändamål. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörd kommun och Polismyndigheten. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om hen. Den registrerade har också rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse, komplettering, radering och begränsning av behandlingen samt att i övrigt invända mot behandlingen av personuppgifterna. Klagomål på myndighetens personuppgiftshantering kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Den registrerade kan också alltid vända sig till Spelinspektionens dataskyddsombud med frågor om myndighetens personuppgiftshantering genom att mejla till dataskyddsombudet@spelinspektionen.se eller ring 0152-650 100.

Ansökan

En ansökan om licens för att tillhandahålla landbaserat kommersiellt kasinospel enligt 9 kap. spellagen ska skickas till Spelinspektionen.

Spelinspektionen påbörjar handläggningen av en ansökan om licens först när avgiften är betald. Bestämmelser om avgifter för att pröva en ansökan om licens finns i 15 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475).

Licens för landbaserat kommersiellt kasinospel får omfatta kasinospel som inte sker på ett kasino.

För de fall uppgifterna i punkt 2-6 och 10-19 inklusive bilagor redan finns i ett ärende där sökande ansökt om licens, kan sökanden hänvisa till det underlaget vid efterföljande ansökningar om licens att tillhandahålla landbaserat kommersiellt kasinospel.

På ansökningsblanketten ska sökanden intyga att lämnade uppgifter är korrekta. Om sökanden har beviljats licens genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt ska Spelmyndigheten återkalla licensen. Om det är tillräckligt får istället varning meddelas (18 kap. 14 § spellagen). När ansökan om licens sker via Spelinspektionens webbtjänst ska avsedd blankett för underskriften fyllas i och bifogas ansökan. Blanketten finns på myndighetens webbplats där ansökningsblanketter finns.

Generellt om de handlingar som ska skickas in

En ansökan ska bestå av ansökningsblankett och bilagor. Av ansökan ska det framgå vilka handlingar och dokument som bifogas och vilka som inte bifogas. Det ska tydligt framgå vilka handlingar och dokument som avses.

Ansökningsblankett och bilagor ska fyllas i på svenska (2 kap. 1 § spelförordningen). Handlingar som ska bifogas och som inte är på svenska ska vara översatta till svenska. Översättningen behöver inte vara utförd av en auktoriserad översättare eller intygas på något särskilt sätt. Det är sökanden som ansvarar för att översättningen stämmer.

Den som ingår i ledning eller styrelse i sökanden ska fylla i och underteckna bilaga A. Samtliga bilaga A med tillhörande handlingar som ska bifogas ansökan ska vara aktuella och får inte vara äldre än sex månader när ansökan om licens ges in.

Se till att alla efterfrågade uppgifter i ansökningsblanketten är ifyllda samt att alla bilagor som ska bifogas finns med innan ansökan skickas in. Detta underlättar handläggningen och medför att beslut kan meddelas snabbare.

Upplysning

Om Spelinspektionen fattar beslut om att meddela licens kommer licenshavaren faktureras en avgift för tillsyn enligt Spelinspektionens föreskrifter om avgifter för tillsyn (SIFS 2023:2).

Vägledning för Tillhandahålla årlig landbaserat kommersiellt kortspel i turneringsform enligt 9 kap. 7 § spellagen (2018:1138)

Behandling av personuppgifter

Spelinspektionen (se kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i ansökan och senare i ärende med anledning av ansökan. Uppgifterna behandlas av myndigheten i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Ändamålet med behandlingen är att handlägga och besluta i ärenden om licens, tillstånd och tillsyn enligt spellagen. Behandlingen är nödvändig som ett led i Spelinspektionens myndighetsutövning. Uppgifterna registreras i vårt diarieföringssystem enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bevaras för arkivändamål. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörd kommun och Polismyndigheten. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om hen. Den registrerade har också rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse, komplettering, radering och begränsning av behandlingen samt att i övrigt invända mot behandlingen av personuppgifterna. Klagomål på myndighetens personuppgiftshantering kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Den registrerade kan också alltid vända sig till Spelinspektionens dataskyddsombud med frågor om myndighetens personuppgiftshantering genom att mejla till dataskyddsombudet@spelinspektionen.se eller ring 0152-650 100.

Ansökan

En ansökan om licens för att tillhandahålla en årlig turnering i kortspel genom spelombud enligt 9 kap. 7 § spellagen ska skickas till Spelinspektionen.

Spelinspektionen påbörjar handläggningen av en ansökan om licens först när avgiften är betald. Bestämmelser om avgifter för att pröva en ansökan om licens finns i 15 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475).

På ansökningsblanketten ska sökanden intyga att lämnade uppgifter är korrekta. Om sökanden har beviljats licens genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt ska Spelmyndigheten återkalla licensen. Om det är tillräckligt får istället varning meddelas (18 kap. 14 § spellagen). När ansökan om licens sker via Spelinspektionens webbtjänst ska avsedd blankett för underskriften fyllas i och bifogas ansökan. Blanketten finns på myndighetens webbplats där ansökningsblanketter finns.

Generellt om de handlingar som ska skickas in

En ansökan ska bestå av ansökningsblankett och bilagor. Av ansökan ska det framgå vilka handlingar och dokument som bifogas och vilka som inte bifogas. Det ska tydligt framgå vilka handlingar och dokument som avses.

Ansökningsblankett och bilagor ska fyllas i på svenska (2 kap. 1 § spelförordningen). Handlingar som ska bifogas och som inte är på svenska ska vara översatta till svenska. Översättningen behöver inte vara utförd av en auktoriserad översättare eller intygas på något särskilt sätt. Det är sökanden som ansvarar för att översättningen stämmer överens med originalet. Kopia av originaldokumenten ska bifogas. Om en efterfrågad handling innehåller information som inte ingår i den motsvarande svenska handlingen, behöver endast de delar som till sitt innehåll motsvarar den svenska handlingen översättas, om det är möjligt att göra en sådan uppdelning. Årsredovisningar kan t.ex. vara översatta till svenska i de delar som motsvarar kraven i en svensk årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

Den som ingår i ledning eller styrelse i sökanden ska fylla i och underteckna bilaga A. Samtliga bilaga A med tillhörande handlingar som ska bifogas ansökan ska vara aktuella och får inte vara äldre än sex månader när ansökan om licens ges in.

Se till att alla efterfrågade uppgifter i ansökningsblanketten är ifyllda samt att alla bilagor som ska bifogas finns med innan ansökan skickas in. Detta underlättar handläggningen och medför att beslut kan meddelas snabbare.

Upplysning

Om Spelinspektionen fattar beslut om att meddela licens kommer licenshavaren faktureras en avgift för tillsyn enligt Spelinspektionens föreskrifter om avgifter för tillsyn (SIFS 2023:2).

Vägledning för Tillhandahålla landbaserat kommersiellt spel, varuspelsautomater enligt 9 kap. spellagen (2018:1138)

Behandling av personuppgifter

Spelinspektionen (se kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i ansökan och senare i ärende med anledning av ansökan. Uppgifterna behandlas av myndigheten i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Ändamålet med behandlingen är att handlägga och besluta i ärenden om licens, tillstånd och tillsyn enligt spellagen. Behandlingen är nödvändig som ett led i Spelinspektionens myndighetsutövning. Uppgifterna registreras i vårt diarieföringssystem enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bevaras för arkivändamål. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörd kommun och Polismyndigheten. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om hen. Den registrerade har också rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse, komplettering, radering och begränsning av behandlingen samt att i övrigt invända mot behandlingen av personuppgifterna. Klagomål på myndighetens personuppgiftshantering kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Den registrerade kan också alltid vända sig till Spelinspektionens dataskyddsombud med frågor om myndighetens personuppgiftshantering genom att mejla till dataskyddsombudet@spelinspektionen.se eller ring 0152-650 100.

Ansökan

En ansökan om licens för att tillhandahålla landbaserat kommersiellt varuspel enligt 9 kap. spellagen ska skickas till Spelinspektionen.

Spelinspektionen påbörjar handläggningen av en ansökan om licens först när avgiften är betald. Bestämmelser om avgifter för att pröva en ansökan om licens finns i 15 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475).

Licens för landbaserat kommersiellt spel får omfatta kasinospel som inte sker på ett kasino, spel på varuspelsautomater och kortspel i turneringsform.

På ansökningsblanketten ska sökanden intyga att lämnade uppgifter är korrekta. Om sökanden har beviljats licens genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt ska Spelmyndigheten återkalla licensen. Om det är tillräckligt får istället varning meddelas (18 kap. 14 § spellagen). När ansökan om licens sker via Spelinspektionens webbtjänst ska avsedd blankett för underskriften fyllas i och bifogas ansökan. Blanketten finns på myndighetens webbplats där ansökningsblanketter finns.

Generellt om de handlingar som ska skickas in

En ansökan ska bestå av ansökningsblankett och bilagor. Av ansökan ska det framgå vilka handlingar och dokument som bifogas och vilka som inte bifogas. Det ska tydligt framgå vilka handlingar och dokument som avses.

Ansökningsblankett och bilagor ska fyllas i på svenska (2 kap. 1 § spelförordningen). Handlingar som ska bifogas och som inte är på svenska ska vara översatta till svenska. Översättningen behöver inte vara utförd av en auktoriserad översättare eller intygas på något särskilt sätt. Det är sökanden som ansvarar för att översättningen stämmer. Kopia av originaldokumenten ska bifogas. Om en efterfrågad handling innehåller information som inte ingår i den motsvarande svenska handlingen, behöver endast de delar som till sitt innehåll motsvarar den svenska handlingen översättas, om det är möjligt att göra en sådan uppdelning. Årsredovisningar kan t.ex. vara översatta till svenska i de delar som motsvarar kraven i en svensk årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

Den som ingår i ledning eller styrelse i sökanden ska fylla i och underteckna bilaga A. Samtliga bilaga A med tillhörande handlingar som ska bifogas ansökan ska vara aktuella och får inte vara äldre än sex månader när ansökan om licens ges in.

Se till att alla efterfrågade uppgifter i ansökningsblanketten är ifyllda samt att alla bilagor som ska bifogas finns med innan ansökan skickas in. Detta underlättar handläggningen och medför att beslut kan meddelas snabbare.

Upplysning

Om Spelinspektionen fattar beslut om att meddela licens kommer licenshavaren faktureras en avgift för tillsyn enligt Spelinspektionens föreskrifter om avgifter för tillsyn (SIFS 2023:2).

Vägledning för Tillhandhålla spel på fartyg i internationell trafik enligt 10 kap. spellagen (2018:1138)

Behandling av personuppgifter

Spelinspektionen (se kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i ansökan och senare i ärende med anledning av ansökan. Uppgifterna behandlas av myndigheten i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Ändamålet med behandlingen är att handlägga och besluta i ärenden om licens, tillstånd och tillsyn enligt spellagen. Behandlingen är nödvändig som ett led i Spelinspektionens myndighetsutövning. Uppgifterna registreras i vårt diarieföringssystem enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bevaras för arkivändamål. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörd kommun och Polismyndigheten. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om hen. Den registrerade har också rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse, komplettering, radering och begränsning av behandlingen samt att i övrigt invända mot behandlingen av personuppgifterna. Klagomål på myndighetens personuppgiftshantering kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Den registrerade kan också alltid vända sig till Spelinspektionens dataskyddsombud med frågor om myndighetens personuppgiftshantering genom att mejla till dataskyddsombudet@spelinspektionen.se eller ring 0152-650 100.

Ansökan

En ansökan om licens för att tillhandahålla spel på fartyg i internationell trafik enligt 10 kap. spellagen ska skickas till Spelinspektionen.

Spelinspektionen påbörjar handläggningen av en ansökan om licens först när avgiften är betald. Bestämmelser om avgifter för att pröva en ansökan om licens finns i 15 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475).

Licens att tillhandahålla spel på fartyg i internationell trafik får omfatta spel på penning- och värdeautomater samt kasinospel som inte sker online eller på ett kasino.

På ansökningsblanketten ska sökanden intyga att lämnade uppgifter är korrekta. Om sökanden har beviljats licens genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt ska Spelmyndigheten återkalla licensen. Om det är tillräckligt får istället varning meddelas (18 kap. 14 § spellagen). När ansökan om licens sker via Spelinspektionens webbtjänst ska avsedd blankett för underskriften fyllas i och bifogas ansökan. Blanketten finns på myndighetens webbplats där ansökningsblanketter finns.

Generellt om de handlingar som ska skickas in

En ansökan ska bestå av ansökningsblankett och bilagor. Av ansökan ska det framgå vilka handlingar och dokument som bifogas och vilka som inte bifogas. Det ska tydligt framgå vilka handlingar och dokument som avses.

Ansökningsblankett och bilagor ska fyllas i på svenska (2 kap. 1 § spelförordningen). Handlingar som ska bifogas och som inte är på svenska ska vara översatta till svenska. Översättningen behöver inte vara utförd av en auktoriserad översättare eller intygas på något särskilt sätt. Det är sökanden som ansvarar för att översättningen stämmer. Kopia av originaldokumenten ska bifogas. Om en efterfrågad handling innehåller information som inte ingår i den motsvarande svenska handlingen, behöver endast de delar som till sitt innehåll motsvarar den svenska handlingen översättas, om det är möjligt att göra en sådan uppdelning. Årsredovisningar kan t.ex. vara översatta till svenska i de delar som motsvarar kraven i en svensk årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

Den som ingår i ledning eller styrelse i sökanden ska fylla i och underteckna bilaga A. Samtliga bilaga A med tillhörande handlingar som ska bifogas ansökan ska vara aktuella och får inte vara äldre än sex månader när ansökan om licens ges in.

Se till att alla efterfrågade uppgifter i ansökningsblanketten är ifyllda samt att alla bilagor som ska bifogas finns med innan ansökan skickas in. Detta underlättar handläggningen och medför att beslut kan meddelas snabbare.

Upplysning

Om Spelinspektionen fattar beslut om att meddela licens kommer licenshavaren faktureras en avgift för tillsyn enligt Spelinspektionens föreskrifter om avgifter för tillsyn (SIFS 2023:2).

Vägledning för Tillstånd till innehav av penning-, värde- och varuspelsautomater enligt 11 kap. 7 § spellagen (2018:1138)

Behandling av personuppgifter

Spelinspektionen (se kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i ansökan och senare i ärende med anledning av ansökan. Uppgifterna behandlas av myndigheten i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Ändamålet med behandlingen är att handlägga och besluta i ärenden om licens, tillstånd och tillsyn enligt spellagen. Behandlingen är nödvändig som ett led i Spelinspektionens myndighetsutövning. Uppgifterna registreras i vårt diarieföringssystem enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bevaras för arkivändamål. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörd kommun och Polismyndigheten. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om hen. Den registrerade har också rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse, komplettering, radering och begränsning av behandlingen samt att i övrigt invända mot behandlingen av personuppgifterna. Klagomål på myndighetens personuppgiftshantering kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Den registrerade kan också alltid vända sig till Spelinspektionens dataskyddsombud med frågor om myndighetens personuppgiftshantering genom att mejla till dataskyddsombudet@spelinspektionen.se eller ring 0152-650 100.

Ansökan

En ansökan om tillstånd till innehav av penning-, värde- och varuspelsautomater enligt 11 kap. 7 § spellagen ska skickas till Spelinspektionen.

Spelinspektionen påbörjar handläggningen av en ansökan om licens först när avgiften är betald. Bestämmelser om avgifter för att pröva en ansökan om licens finns i 15 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475).

Tillstånd för innehav av automater ges till den som yrkesmässigt befattar sig med dem under förutsättning att samma krav som ställs på licenshavare uppfylls.

På ansökningsblanketten ska sökanden intyga att lämnade uppgifter är korrekta. Om sökanden har beviljats licens genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt ska Spelmyndigheten återkalla licensen. Om det är tillräckligt får istället varning meddelas (18 kap. 14 § spellagen). När ansökan om licens sker via Spelinspektionens webbtjänst ska avsedd blankett för underskriften fyllas i och bifogas ansökan. Blanketten finns på myndighetens webbplats där ansökningsblanketter finns.

Generellt om de handlingar som ska skickas in

En ansökan ska bestå av ansökningsblankett och bilagor. Av ansökan ska det framgå vilka handlingar och dokument som bifogas och vilka som inte bifogas. Det ska tydligt framgå vilka handlingar och dokument som avses.

Ansökningsblankett och bilagor ska fyllas i på svenska (2 kap. 1 § spelförordningen). Handlingar som ska bifogas och som inte är på svenska ska vara översatta till svenska. Översättningen behöver inte vara utförd av en auktoriserad översättare eller intygas på något särskilt sätt. Det är sökanden som ansvarar för att översättningen stämmer överens med originalet. Kopia av originaldokumenten ska bifogas. Om en efterfrågad handling innehåller information som inte ingår i den motsvarande svenska handlingen, behöver endast de delar som till sitt innehåll motsvarar den svenska handlingen översättas, om det är möjligt att göra en sådan uppdelning. Årsredovisningar kan t.ex. vara översatta till svenska i de delar som motsvarar kraven i en svensk årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

Den som ingår i ledning eller styrelse i sökanden ska fylla i och underteckna bilaga A. Samtliga bilaga A med tillhörande handlingar som ska bifogas ansökan ska vara aktuella och får inte vara äldre än sex månader när ansökan om licens ges in.

Se till att alla efterfrågade uppgifter i ansökningsblanketten är ifyllda samt att alla bilagor som ska bifogas finns med innan ansökan skickas in. Detta underlättar handläggningen och medför att beslut kan meddelas snabbare.

Upplysning

Om Spelinspektionen fattar beslut om att meddela licens kommer licenshavaren faktureras en avgift för tillsyn enligt Spelinspektionens föreskrifter om avgifter för tillsyn (SIFS 2023:2).

Vägledning för Tillhandahålla landbaserat kommersiellt kortspel i turneringsform enligt 9 kap. 5 § spellagen (2018:1138)

Behandling av personuppgifter

Spelinspektionen (se kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i ansökan och senare i ärende med anledning av ansökan. Uppgifterna behandlas av myndigheten i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Ändamålet med behandlingen är att handlägga och besluta i ärenden om licens, tillstånd och tillsyn enligt spellagen. Behandlingen är nödvändig som ett led i Spelinspektionens myndighetsutövning. Uppgifterna registreras i vårt diarieföringssystem enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bevaras för arkivändamål. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörd kommun och Polismyndigheten. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om hen. Den registrerade har också rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse, komplettering, radering och begränsning av behandlingen samt att i övrigt invända mot behandlingen av personuppgifterna. Klagomål på myndighetens personuppgiftshantering kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Den registrerade kan också alltid vända sig till Spelinspektionens dataskyddsombud med frågor om myndighetens personuppgiftshantering genom att mejla till dataskyddsombudet@spelinspektionen.se eller ring 0152-650 100.

Ansökan

En ansökan om licens för att tillhandahålla landbaserat kommersiellt kortspel i turneringsform enligt 9 kap. spellagen ska skickas till Spelinspektionen.

Spelinspektionen påbörjar handläggningen av en ansökan om licens först när avgiften är betald. Information om avgifter för att pröva en ansökan om licens finns i 15 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475).

Licens för landbaserat kommersiellt kortspel i turneringsform får omfatta sådan poker där det i spelet förekommer både gemensamma och enskilda kort.

För de fall uppgifterna i punkt 2-6 och 10-19 inklusive bilagor redan finns i ett ärende där sökande ansökt om licens, kan sökanden hänvisa till det underlaget vid efterföljande ansökningar om licens att tillhandahålla landbaserat kommersiellt kortspel i turneringsform.

På ansökningsblanketten ska sökanden intyga att lämnade uppgifter är korrekta. Om sökanden har beviljats licens genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt ska Spelmyndigheten återkalla licensen. Om det är tillräckligt får istället varning meddelas (18 kap. 14 § spellagen). När ansökan om licens sker via Spelinspektionens webbtjänst ska avsedd blankett för underskriften fyllas i och bifogas ansökan. Blanketten finns på myndighetens webbplats där ansökningsblanketter finns.

Generellt om de handlingar som ska skickas in

En ansökan ska bestå av ansökningsblankett och bilagor. Av ansökan ska det framgå vilka handlingar och dokument som bifogas och vilka som inte bifogas. Det ska tydligt framgå vilka handlingar och dokument som avses.

Ansökningsblankett och bilagor ska fyllas i på svenska (2 kap. 1 § spelförordningen). Handlingar som ska bifogas och som inte är på svenska ska vara översatta till svenska. Översättningen behöver inte vara utförd av en auktoriserad översättare eller intygas på något särskilt sätt. Det är sökanden som ansvarar för att översättningen stämmer. Kopia av originaldokumenten ska bifogas. Om en efterfrågad handling innehåller information som inte ingår i den motsvarande svenska handlingen, behöver endast de delar som till sitt innehåll motsvarar den svenska handlingen översättas, om det är möjligt att göra en sådan uppdelning. Årsredovisningar kan t.ex. vara översatta till svenska i de delar som motsvarar kraven i en svensk årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

Den som ingår i ledning eller styrelse i sökanden ska fylla i och underteckna bilaga A. Samtliga bilaga A med tillhörande handlingar som ska bifogas ansökan ska vara aktuella och får inte vara äldre än sex månader när ansökan om licens ges in.

Se till att alla efterfrågade uppgifter i ansökningsblanketten är ifyllda samt att alla bilagor som ska bifogas finns med innan ansökan skickas in. Detta underlättar handläggningen och medför att beslut kan meddelas snabbare.

Upplysning

Om Spelinspektionen fattar beslut om att meddela licens kommer licenshavaren faktureras en avgift för tillsyn enligt Spelinspektionens föreskrifter om avgifter för tillsyn (SIFS 2023:2).

Vägledning för Tillstånd för spelprogramvara enligt 11 kap. 6 a § spellagen (2018:1138)

Behandling av personuppgifter

Spelinspektionen (se kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i ansökan och senare i ärende med anledning av ansökan. Uppgifterna behandlas av myndigheten i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. Ändamålet med behandlingen är att handlägga och besluta i ärenden om licens, tillstånd och tillsyn enligt spellagen. Behandlingen är nödvändig som ett led i Spelinspektionens myndighetsutövning. Uppgifterna registreras i vårt diarieföringssystem enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och bevaras för arkivändamål. Uppgifterna kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Den registrerade har rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om hen. Den registrerade har också rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse, komplettering, radering och begränsning av behandlingen samt att i övrigt invända mot behandlingen av personuppgifterna. Klagomål på myndighetens personuppgiftshantering kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Den registrerade kan också alltid vända sig till Spelinspektionens dataskyddsombud med frågor om myndighetens personuppgiftshantering genom att mejla till dataskyddsombudet@spelinspektionen.se eller ring 0152-650 100.

Ansökan

En ansökan om tillstånd för spelprogramvara enligt 11 kap. 6 a § spellagen ska skickas till Spelinspektionen. Lämpligen skickas ansökan in genom Spelinspektionens e-tjänst för ansökan. Spelinspektionen påbörjar handläggningen av en ansökan om tillstånd först när avgiften är betald. Bestämmelser om avgifter för att pröva en ansökan om tillstånd finns i 15 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475).

Ansökan ska omfatta hantering av spelprogramvara som används vid tillhandahållande av onlinespel enligt 7 kap. och 8 kap. spellagen. Tillstånd får ges för att tillverka, tillhandahålla, installera och ändra sådan spelprogramvara.

På ansökningsblanketten ska sökanden intyga att lämnade uppgifter är korrekta.

Generellt om de handlingar som ska skickas in

En ansökan ska bestå av ansökningsblankett och eventuella bilagor. Av ansökan ska det framgå vilka handlingar och dokument som bifogas samt vilka som inte bifogas. Det ska tydligt framgå vilka handlingar och dokument som avses.

Ansökningsblankett och bilagor ska fyllas i på svenska (2 kap. 1 § spelförordningen). Handlingar som ska bifogas och som inte är på svenska ska vara översatta till svenska. Översättningen behöver inte vara utförd av en auktoriserad översättare eller intygas på något särskilt sätt. Det är sökanden som ansvarar för att översättningen stämmer överens med originalet. Kopia av originaldokumenten ska bifogas. Om en efterfrågad handling innehåller information som inte ingår i den motsvarande svenska handlingen, behöver endast de delar som till sitt innehåll motsvarar den svenska handlingen översättas, om det är möjligt att göra en sådan uppdelning.

Den som ingår i ledning eller styrelse i sökanden ska fylla i och underteckna bilaga A. Samtliga bilaga A med tillhörande handlingar som ska bifogas ansökan ska vara aktuella och får inte vara äldre än sex månader när ansökan om licens ges in.

Se till att alla efterfrågade uppgifter i ansökningsblanketten är ifyllda samt att alla eventuella bilagor som ska bifogas finns med innan ansökan skickas in. Detta underlättar handläggningen och medför att beslut kan meddelas snabbare.

Upplysning

Om Spelinspektionen fattar beslut om att meddela tillstånd kommer tillståndshavaren faktureras en avgift för tillsyn enligt Spelinspektionens föreskrifter om avgifter för tillsyn (SIFS 2019:3).